EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Nezvyklý obchod

Série: Společné modlitby a půst v době koronavirové

15 Dbejte pečlivě na to, jak žijete, nežijte jako nemoudří, ale jako moudří, 16 vykupujte čas, protože dny jsou zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle.

Ef 5:16 (ČSP)

Jedno známé rčení říká, že čas jsou peníze. Mnohokrát jsem o tom přemýšlel se snahou dokázat, že tomu tak není, že čas je přece vzácnější. Mnohokrát jsem ale ve snaze popřít tuto rovnici dospěl ztroskotal. Když se díváte kolem, tak prostě zjišťujete, že čas stojí za to utratit kvůli penězům i naopak. Příklad: než něco opravit, je lepší koupit nové. Dražší ale rychlejší. Nebo: nakoupit mohu levněji ale zaplatím drahým časem při hledání slev a ježděním po obchodech. A podobně. Je to proto, že dnešní ekonomika a transatlantická hedonistická západní kultura jako by devalvovala čas. Jeho inflace v porovnání s inflací peněz je – zdá se mi - větší, protože si ho často méně vážíme než peněz. Kvůli penězům, které pak lehkomyslně utrácíme, jsme schopni utratit mnoho drahocenného času.

Bůh nám ale říká: Vykupujte čas! Vyzývá nás k hodně nezvyklému obchodu, kdy budeme vykupovat něco, co běžně nekupujeme a navíc něco, co je vlastně naše! Vykupovat znamená kupovat zpět poté, co jsme to nějak prodali, ztratili, či nám byli ukradeno. To přesně se možná stalo s naším časem!

Ano, v Božím pohledu je čas jednou z nejdražších komodit, neboť čas je vlastně život. Když Bůh stvořil svět a vše na něm, ustanovil čas dříve, než stvořil člověka (4.den- Gn 1:14). Nadčasový Bůh stvořil člověka do času a prostoru. Čas hraje v životě člověka klíčovou roli, přestože (a nebo protože) byl člověk stvořen k věčnému životu, tedy časově neomezené existenci. Kvůli pádu a hříchu ale jen malá část této věčnosti rozhoduje o tom, kde se ta zbylá část odehraje… Když tedy Bůh říká, abychom vykupovali čas, tak ví, proč to říká. On je Pánem času, vládne časem. Stačí zadat do biblické konkordance slovo „čas“ a najednou to vidíme jasně! Následuje malá exkurse pro povzbuzení. Pokud je to pro vás ztráta času a raději se za svůj čas šli hned modlit, určitě se nebudu zlobit… Pokud ale věnujete čas přečtení dalších řádků, a snad i vyhledání příslušných odkazů, věřím, že vaše další modlitby budou obohaceny! Ale chce to dost času a nejspíše bys musel (-a) něco jiného zrušit, tedy něčím tento čas vykoupit…

Tedy Bůh nejen čas stvořil, ale vše koná ve svůj čas na Zemi i na nebi. Například: určuje čas početí i rození lidí (Gn 18:14), dává v pravý čas děšť i úrodu (Lv 26:4), aby v pravý čas naplnil všechny potřeby lidí (Ž 145:15). Lidé tak mohou slavit Boha a přinášet dary vděčnosti Ale i pro toto dává Bůh svému lidu svůj čas (Nu 9:2-3, 28:2). Ve čase Bůh pečuje také o náš vztah s Ním: V pravý čas k nám promlouvá (Př 15:23+25:11), v prorockých viděních v daném čase ukazuje na budoucnost, kdy se vše naplní (Ab 2:3). Dříve než nastane čas, který Bůh určil ke spravedlivému soudu padlého světa (Ž 75:3), daroval Bůh všem dostatek času milosti k pokání (Dt 31:10, 2.Pt 3:8-9). I dnes je čas přijít směle k trůnu Boží milosti, říká Bible (Žd 4:16) na základě dobře načasovaného příchodu Božího Zachránce, Ježíše Krista (Mt 2:7) a Jeho smrti za hříšné v předem určený čas (Ř 5:6). Cílem všeho Božího jednání je dobře naplánovaná oslava všech národů, čas, kdy bude plně zjevena Jeho sláva všemu stvoření (Iz 66:18). Je třeba více? Myslím že ne, snad jen připomenutí slova Kazatele, který ve známé pasáži shrnuje: Všechno má svůj čas, …. chceš-li čti celé (Kaz 3:1-8). Vykupovat čas znamená pochopit Boží časování.

Bůh čas stvořil a dal mu hodnotu, ale máme s časem problém. Hodnotu času nějak ztrácíme v aktivitami přeplněném životě, nebo mi byla něčím nebo někým ukradena. Dost věcí dokážeme vypozorovat v přírodě, v našich vzájemných vztazích, v pohybu akcií na burzách a jinde. Ale pro rozpoznání důležitosti času jako takového a vidění Božích mezníků života, jsme trochu slepí (Lk 12:56). Když například nadčasový Bůh (2.Pt 3:8) říká, že konec všeho je velmi blízko, zdá se nám, že to tak není, že je dost času na vše. Mýlíme se ale! Zeptejme se člověka, který je již hodně starý, nebo mladého člověka, který umírá díky nemoci. Řekne vám, jak život utekl rychle… Nebo když Bůh říká: Vykupujte čas, neboť nastaly dny zlé, tak to nějak nechápeme, protože žijeme v době vrcholné prosperity lidstva. Nevidíme, jak neviditelný čas utíká, protože jsme oslepeni viditelnými věcmi a vztahy. Ale zeptejme se lidí v Africe, či jinde, jak dobře se vede, když je válka a hlad, když jedni lidé žijí na úkor druhých a v důsledku lidské samovlády na zemi přibývá nemocí a utrpení! Odpověď bude: je čas zlý! Nebo se zeptejme přímo Boha, jako to myslel s tím „zlým časem“. Možná jednou z Jeho odpovědí bude, že i to nejlepší, co lidé dnes zažívají, může takto nazvat v porovnání s tím, co připravil v nebi (1.Kor 2:8-9)!

Pokud čas v našem životě prodělal jakoukoliv inflaci, musíme se modlit za to, abychom ho získali zpět. Musíme vykupovat čas z otroctví klamu, vykupovat čas otroctví peněz a viditelných hmotných věcí, ze slepoty, kterou nám způsobuje hřích i konflikty mezi námi navzájem i mezi námi i Bohem. Tak, jak hospodaříme s časem, hospodaříme se životem. Proto ta naléhavost v Bibli: Nevíme, kdy přijde ten náš čas odchodu z této země (Kaz 9:12), ale jistě přijde, jako přišel čas odchodu i těch „největších křesťanů“, třeba apoštola Pavla (2.Tm 4:6). A nejde jen o náš odchod, ale také o Boží příchod, ten druhý Kristův (Mt 25:13)! Výzva k využití času a bdění je velmi silná pro každý den: Bděte a proste v každý čas (Lk 21:36). I proto připomínám Mojžíšovo vykupování času, když říká v Žalmu 90:10+12 (B21):

10 Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!  …  12 Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!

Vykupovat čas je nezvyklý obchod. Ale i Bůh do tohoto obchodu vstoupil, když vykoupil skrze oběť Ježíše Krista naše životy z moci hříchu zpět pro sebe. Patřili jsme mu, ale chtěl nás mít cele. Tak je to i s naším časem. Jak tedy vykupovat čas? Něco to stojí. A na modlitbách musíme začínat. Jinak budeme špatní obchodníci se světem, lidmi, vlastními tužbami, problémy, nebo čímkoli, co nám náš čas vzalo nebo bere. Vykupujme dnes na modlitbách čas. Například takto:

  • Tato modlitba je čas od Boha a pro Boha. Ztišme se na chvíli, nic neříkejme a dovolme Bohu mluvit a ukázat nám čas z Jeho věčné perspektivy, ukázat nám důležitost této chvíle modlitby.
  • Vyznávejme čas jako to nejcennější z darů života. Čas jako dar od Boha.
  • Prosme za otevření vnitřního zraku pro čas, ve které žijeme. Prosme, aby nám Bůh otevřel oči pro to, co nyní dělá, i proto jeho zaslíbení do budoucnosti. Za rozpoznání nynějšího času…
  • Je čas milosti, nedovol ho kvůli ničemu promarnit. Jestliže vidíš něco, v čem potřebuješ milost, pomoc, odpuštění, naději, smíření, nápravu, a cokoliv, neodkládej to, a udělej to nyní! Jestli potřebuješ smíření s Bohem udělej to nyní v modlitbě a pokání. Jestli potřebuješ smíření s člověkem, popros Boha o co nejdřívější čas ke smíření.
  • Prosme za to, aby nám Bůh ukázal zloděje našeho času. A Pak vykupujme drahý čas zpět pro nás i pro Boha, tak jako to udělal s celý naším životem Bůh v Ježíši Kristu. V Jeho jménu přivlastněte moc podřídit svůj čas Bohu a přijmout svobodu pro správné využití času.

Autor: Jiří Míšek