EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Zvláštní doba

Série: Společné modlitby a půst v době koronavirové

Zvláštní doba, ve které žijeme… To slyšíme v souvislosti s pandemií stále. Je totiž stále dost neobvyklých situací a opatření, která se nás denně nějakým způsobem dotýkají. Ačkoliv jsme již objevili některá její pozitiva, a naučili se s ní nějak žít, je stále ona zvláštní doba zahalena spíše v černém. Z Božího pohledu však žijeme také v jinak zvláštní době, která nese velké příležitosti Poznat Boží moc a je oblečena do zářivě bílého, tedy pozitivního a vítězného hávu. Tuto dobu Bible nazývá jako „poslední dny“. Jde o historický úsek dějin země a lidstva, který začíná pozemskou misií Božího syna Ježíše a končí Jeho slavným- zatím očekávaným- druhým příchodem.

1.Kor 15: 22-26

22 jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 23 Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. 24 Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. 25 Musí totiž kralovat‚ dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy‘. 26 Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt…

Ano, Žijeme ve zvláštní době a žili jsme v ní i před vypuknutím pandemie. Tato dobaposledních dnů“ je výjimečná svou osobní celosvětovou přítomností Boha na zemi skrze Ducha Svatého, a je to doba naplňování Kristova vítězství. V této době jsou Ježíši, který byl posazen jako vítěz nad hříchem i smrtí po Boží pravici v nebi, podmaňovány mocnosti a vlády světa a my máme být u toho. Je to čas, ve kterém má být Bůh oslavován skrze Boží lid protože „Spolu s Ním nás vzkřísil a spolu s Ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v Jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.“ (Ef 2:6-7). Karel Barth, známý švýcarský teolog, líčí naše partnerství s Bohem, když říká, že skrze modlitbu se vlastně podílíme na vládě Krista, a v něm se dostáváme do samotného sídla vlády, do samotného srdce tajemství a do smyslu veškerého dění. Král králů si žádá naši přítomnost v sídle vlády a v záležitostech krále!

Žalm 110:1-3

1 Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.“ 2 Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: „Vládni uprostřed svých nepřátel!“ 3 Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře.

Tato zvláštní doba je proto také čase jistého zápasu. Duchovního zápasu. Neexistuje vítězství bez boje. Největší bitva byla vyhrána na Golgatě a vybojoval ji za nás a pro nás sám Bůh. V této zvláštní době jsme jako Jeho lid a učedníci Ježíše Krista, pozváni k tomu, abychom byli při tom, když Boží nepřátelé kapitulují a postupně opouštějí své pevnosti a jsou vydávány pod konečnou Kristovu vládu.

Pete Greig, skrze kterého Bůh způsobil stále probíhající celosvětové modlitební hnutí 24/7, hodně mluví o modlitbě a také o modlitbě „bojovné“. Dále uvedu několik myšlenek z jeho knihy „Ušpiněná sláva“, které mohou být povzbuzením k modlitbám i k přečtení této knihy. Pete říká: „Bible jasně mluví o tom, že jsme uprostřed kruté duchovní bitvy, v níž jsou Boží záměry neustále napadány. Modlitby, v nichž se spojujeme s Boží vůlí, abychom se stavěli na odpor Ďáblově vůli, jsou naší největší zbraní – v obraně i v útoku. Modlit se neznamená přimlouvat se v ústraní. V modlitbě se stáváme součástí týmu, který aktivně ovlivňuje výsledek zápasu… Může být znepokojující přiznat si bojovnost modlitby a míru autority, kterou můžeme mít při ovlivňování výsledků duchovních bitev. Ale pravda je následující: některá strašná zla budou zastavena a některá úžasná požehnání budou uvolněna jen našimi modlitbami, protože Pán se rozhodl jednat ve spolupráci s naší svobodnou vůlí.“

Ef 6:10-12, 18-19

10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11 Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. 12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla...

18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,…“

Zdá se, že na pozadí každé bitvy na zemi probíhá paralelní duchovní konflikt vedený proti duchovním silám zla v nebi. Pokud se modlíme, stojíme v tomto boji na straně Boha, a máme všechny zdroje k vítězství. Také ale mnohdy cítíme odpor a zápas. Možná i to jsou důvody, proč je někdy těžké radostně uctívat, vytrvale prosit, proč nám nejdou vždy modlitby od srdce, nebo nejsou vždy odpovězeny podle našich představ. Ježíš nás však vyzývá k bojovné modlitbě, s vírou v Jeho jistou, ale časově svrchovanou odpověď. Proč? Protože žijeme ve zvláštní době podmaňování Jeho nepřátel…

Mk 11:24

22 Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha! 23 Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. 24 Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

Modleme se dnes s vědomím duchovního zápasu, který probíhá za každou naší modlitbou. Modleme se s vyznáním „buď vůle Tvá jak na nebi, tak na zemi“ tedy s vědomím, že bojujeme o časnou i nadčasovou Boží vůli ve vší existenci. Modleme se s vírou v Kristovo vítězství a stůjme v autoritě, kterou v Kristu máme. Podřizujme Bohu s odvahou každou oblast či osobu, za kterou prosíme, a v autoritě Božích dětí ji uvádějme do poddanství Krista tak, jak nás to učí apoštol Pavel:

1.Kor 10:3-5

3 Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. 4 Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly 5 a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista,…

V tomto smyslu se dnes modleme za cokoliv a kohokoliv…

  • Za národ i jednotlivce, za naše blízké i lidi neznáme.
  • Za zdraví fyzické i duchovní.
  • Za vlády světské i církve v dnešní době.
  • Za lidi kolem nás i naše vlastní srdce.
  • Za déšť, který naše země hodně potřebuje!
  • Za vše, co a jak nám Bůh dá v této zvláštní době na srdce v souladu s Jeho plánem podřizování všeho Kristu na zemi i na nebi…

Autor: Jiří Míšek