EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Povolávací rozkaz

Série: Společné modlitby a půst v době koronavirové

Patřím ke generaci, která měla za povinnost dvouletou vojenskou základní službu. Pokud nebyly žádné zvláštní důvody, každý muž byl tzv. „odveden“ na vojnu a pak již očekával povolávací rozkaz, který určil čas a místo nástupu vojenského výcviku. Pro většinu z mužů to bylo nic, co by radostně očekávali, už jen proto, že to byla povinnost, která přinášela ztrátu svobodného života, pokud lze takto nazvat život v komunistickém režimu. Tím neříkám, že nebyli a nejsou muži a třeba i ženy, kteří své povolání jako vojáci vidí a chtějí.

Také jako křesťané jsme byli obrazně řečeno „odvedeni a povoláni“, také my očekáváme jistý povolávací rozkaz, který upřesní místo a čas naší služby. Na rozdíl od povolávacího rozkazu do služeb státu je toto povolání jiné. Jak? Je to Boží povolání. Sám Bůh Stvořitel volá osobně, každého jednoho človíčka na této zalidněné zeměkouli. Hlavním cílem tohoto povolání není úkol, vítězství ve válce, zlepšování dovedností a charakteru či lepší organizovanost skupiny lidí.  Ačkoliv vše toto (a mnohé jiné) může být a je součástí křesťanova povolání, Bůh nás povolal na prvním místě do vztahu. Do vzájemně důvěrného a věrného vztahu s Ním samotným:

1.Kor 1:9

9 Věrný je Bůh, který nás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

I proto musí být toto povolání nutně spojeno s Božím zásahem do našeho života, který je s Boží svatostí přirozeně neslučitelný. Proto „ty, které povolal také ospravedlnil a které ospravedlnil uvedl do Boží slávy“ (Řím 8:30). Je to povolání k pokoji s Bohem (1.Kor 7:15), ke svobodě, která nehledá svůj prospěch (Gal 5:13) a k veliké a slavné naději (Ef 1:18). Je to povolání Jeho milostí (Gal 1:15), tedy nezasloužené, nevýslovně dobré, a tedy velmi žádoucí a očekáváné! Bůh je ten, který povolává bez rozdílu pohlaví, rasy či jiných (Řím 9:24).

Boží povolání je také velmi konkrétní ve všech svých směrech. Je konkrétně a jmenovitě adresované každému jednomu člověku i každému jednomu sboru. Je povoláním do konkrétního vztahu s jediným skutečným osobním Bohem skrze skutečného a jediného prostředníka Ježíše Krista, toho umírajícího na kříži v historicky nezpochybnitelném místě a době. Toto povolání je vždy spojeno s konkrétními dary (Ef 4:11), i s povoláním do určitého konkrétního místa. Abram byl povolán k cestě do zaslíbené země, Daniel do babylonského vyhnanství, Šalomoun měl konkrétní povolání stavět Boží chrám v Jeruzalémě, a Nehemijáš měl povolání ho obnovit po jeho zničení. Apoštol Pavel a Barnabáš byli odděleni Bohem k dílu, k němuž je Bůh povolal – misii mezi pohany (Sk 13:2), a tak bychom mohli pokračovat…

I my máme své konkrétní povolání. Povolání od Toho…

2.Pt 1:9

…9 který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy…                               

a jsme tedy…

1.Pt 2:9

9 … ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

I naše povolání je konkrétní, není nějak abstraktní. Je to téměř přesně rok, co jsme nově začali sloužit na místě, kam nás Bůh jako sbor povolal – máme být církvi Nového Lískovce. Jsme povolání do místa, jeho jedna část nese název Kamenný vrch a někdy tak Novému Lískovci říkáme. Ve vinotéce zde najdeme proměněné bobule hroznů v dobré víno z vinařství „Kamenný vrch“. V bytech paneláků zde ale najdeme neproměněná kamenná srdce lidí, zkamenělých životem, nevírou v Boží existenci a lásku, nebo klamným přesvědčením o tom, v čem nebo v kom spočívá plnost života.

Pro toto naše povolání bych chtěl dnes navrhnout modlitby za „Kameňák“. Máme povolávací rozkaz, nebo spíše výsostné pozvání. Okolnosti, které nám nyní brání se zde scházet a jinak sloužit na tomto povolání nic nemění. Jen upřesňují směr naší služby a otevírají nové možnosti, jak lze toto povolání žít.  Je tu mnoho překážek, které Bůh chce před našimi zraky bořit: kamenná srdce lidí, okolnosti a důsledky pandemie, negativní duchovní vlivy a programy, a jiné. Jsou tu ale také mnohé věci, které Bůh učinil: svědectví nově obrácených ke Kristu, vztahy s vedoucími představiteli, konkrétní otevřené dveře ke službě jednotlivcům i skupinám (vztahy s lidmi, domov seniorů, služba dětem, ZŠ Svážná, radnice, aj.).

2.Pt 1:10-11

10 Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. 11 Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Povzbuzen vizí apoštola Petra bych dnes rád navrhnul konkrétní modlitby a prosby týkající se „Kameňáku“. Chceš-li, vyber si alespoň jednu a přidej se:

 • Milost spasení pro lidi v Novém Lískovci.
 • Možnost setkávat se k bohoslužbě a dalším aktivitám v NL.
 • Za to, abychom uviděli konkrétní skutky, skrze které zde můžeme sloužit.
 • Za ty bratry a sestry, kteří bydlí v NL. Kéž je Bůh zvláštním způsobem učiní světlem a solí pro toto místo! Kéž jim dá odvahu pro duchovní rozhovor i obětavou službu pro bližní.
 • Za každého z nás, aby uviděl konkrétní místo v tomto společném povolání.
 • Za představitele moci – radní, ředitele školy a institucí a další.
 • Za nově vznikající komunitní centrum, a naše možné využití těchto prostor.
 • Za bratry a sestry ze stanice církve bratrské, kteří jsou také součástí Nového Lískovce.
 • Za bratry a sestry, se kterými dosud tuto dobu – byť na dálku – procházíme. Jsou mi velkým darem od Boha…
 • Za bezprizorní děti, manželství v krizích, osamělé v beznaději, nemocné na smrt, …
 • Za konkrétní lidi, pokud některé znáš.
 • … za cokoliv a kohokoliv Ti Bůh dá na srdce.

Autor: Jiří Míšek